مقالات و پایان نامه ها

درجه آلودگی فاضلابهای سطحی در شهرهای ایران-اصول کلی تصفیه فاضلاب( پالایش فاضلاب)

: آبهای سطحی ممکن است آلودگی هایی بیش از آلودگی فاضلابهای خانگی نیز داشته باشد. جمعیت معادل – گاهی ممکن است در شهری واحدهای صنعتی و یا دامداری وجود داشته باشند که به علت وضعیت ادامه مطلب…

By 92, ago